Zraniony95

71 tekstów – auto­rem jest Zra­niony95.

Jeśli nie teraz...
Whe­re is The love? 

myśl • 14 maja 2018, 21:15

Miało być bu­zi, bu­zi. Po­tem coś tam więcej. Miało być cześć i cześć, miały być na biod­rach ręce. Było, nie będzie, pew­no nie wróci. Sor­ry ma­leńka, zno­wu nie wyszło. Zno­wu pat­rzę przez szkło na wszystko... 

myśl • 18 marca 2018, 01:40

Le­piej być sa­mot­nym niż żyć z fałszy­wymi oso­bami, które rzu­cają słowa na wiatr. Ciągle tyl­ko pus­te słowa.... 

myśl • 18 marca 2018, 01:36

Tęsknię. Bra­kuje mi Ciebie. Bra­kuje mi naszych rozmów, spot­kań. Bra­kuje mi two­jej obec­ności. Kocham Cię.

I Lo­ve My Girl. 

myśl • 4 lutego 2018, 01:18

I wca­le nie jest tak łat­wo przes­tać odzy­wać się. Wca­le nie jest łat­wo od­sunąć się i trzy­mać dys­tans. Wca­le nie jest łat­wo przes­tać tęsknić. Wca­le nie jest tak łat­wo przes­tać kochać.

I Lo­ve My Girl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 stycznia 2018, 21:31

Nie można pro­sić o obec­ność ko­goś, kto nie chce Twojej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 stycznia 2018, 00:35

Przy­jaźń czy kochanie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2018, 19:47

Kiedy po­dej­mu­jesz jakąkol­wiek de­cyzję czy to mniej czy też bar­dziej ważną, niech ona będzie za­pisa­na na be­tonie, nie na piasku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2018, 00:37

Im więcej chciałbym wy­razić, tym mniej słów po­siadam. Pragnę po pros­tu po­dejść, stanąć twarzą w twarz, chwy­cić Cię za rękę i po­całować. I choć nig­dy to nie nastąpi to już zaw­sze będę Cię no­sić w ser­duszku, po­mimo te­go, że muszę usunąć się z two­jego... Wasze­go życia. Kiedy ko­goś się kocha, za­leży wte­dy na szczęściu dru­giej oso­by bez względu na swoje.

I Lo­ve My Girl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 00:12

Cza­sami przychodzi ta­ki czas, kiedy trze­ba po pros­tu od­da­lić się, zacząć uni­kać oso­by, którą kocha się, a tyl­ko dla­tego, po­nieważ za­leży Ci bar­dziej na jej szczęściu niż na swoim włas­nym. Od­su­wasz się, żeby mogła być szczęśli­wa z kimś z kim już jest związa­na.

I Lo­ve my girl. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2018, 00:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność

15 maja 2018, 09:37Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie te­raz... Whe­re is [...]

14 maja 2018, 21:15Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Jeśli nie te­raz... Whe­re is [...]

18 marca 2018, 01:40Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Miało być bu­zi, bu­zi. [...] 

18 marca 2018, 01:36Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Lepiej być sa­mot­nym niż [...]

4 lutego 2018, 01:18Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Tęsknię. Bra­kuje mi Ciebie. [...] 

31 stycznia 2018, 21:31Zraniony95 do­dał no­wy tek­st I wca­le nie jest [...]

29 stycznia 2018, 12:00carolyna sko­men­to­wał tek­st Nie można pro­sić o [...]

29 stycznia 2018, 09:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie można pro­sić o [...]

29 stycznia 2018, 00:35Zraniony95 do­dał no­wy tek­st Nie można pro­sić o [...]

28 stycznia 2018, 23:57Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń czy kocha­nie?